Čamal Əbdul Naser

Сe Vikipediá
(Čamal Əbdül Naser cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Čamal Əbdul Naser

Čamal Əbdul Naser (15 janvar 1918 — 28 sentjabr 1970 جمال عبد الناصر). Ce Misiri 2-minə prezidente. Misirədə bə dynjo omə. Ce 12 sinniku bə Dyždə Britanijə vəjnə hərəkati dəšə. 1938-minə soriku ce Misiri ləškərədə xidmət kardəše. Əv bə krali vəjnə bye. Əv hisob kardəbe ki, ce Misiri kral bə ingilison hecci kaj əzyni. Bəcəj goroš Naser ce Misiri krali taxtədə eǧnadeš pidəbe. 1952-minə sorədə bə krali vəjnə inǧilab kardyše. Monarxija taxtədə eǧandyše. Əv yštən panarabist be. 14 nojabr 1954-ədə Naser ce Misiri prezident bedə. 1956, 1967-minə soronədə de İsraili čang kardyše. Həmmə ərəbə davləton i kardeš bidəbe. 28 sentjabr 1970-minə sorədə marde. 3 gylə zoəš, 2 gylə kinəš hestyšbe.