Čevhər Dudajev

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Cevhər Dudayevi kəy və Tallin

Čevhər Dudajev (urusi Džoxár Musáevic Dudáev, ceceni Dudiйn Musa-kYant Žovxar 15 fevrál 1944-21 aprel 1996). Ce Cecenistoni 1-minə prezident byə. Cecenistonədə bə dynjo omə. Əv ce cecenon Jalxoroj tojfəku byə. Əcəj bə dynjo ome 8 ruži bəpeštə əcəj xejzon de həmmə cecenon bə Gazaxystoni deportasija kardəšone. Əcəj 6 sinnyš bijəsə əcəj pə mardə. Əv məktəbədə ve cok handəše. 1957-minə sorədə əv dyšdə ailə bə Ceceniston ogardəše. 1960-minə sorədə əv Xaremə Osetija də pedogoži insitut dəšə. 1-minə kursi bəpeštə əv bə Tambov šə. 1962-1966-minə soronədə əv hərbi yštənəpərəndi rome məktəbyš hendəše. 1971-1974-minə soronədə əv hərbi akademijaš handəše. 1986-1987-minə soronədə əv Əfganystoni čangədə čangədə ištirakyš kardəše. 1989-minə sorədə əv general-major byə. 23-25-minə nojabr 1990-minə sorədə Cecenistonədə ce cecenon ičlas bə əjo Čevhər Dudajevi sədr səcynjəšone. 27 oktjabr 1991-minə sorədə əj ce Cecenistoni 1-minə prezident səcynjəšone. 11 dekabr 1994-minə sorədə 1-minə Cecenistoni čang ofajə bedə. Əv ym čangədə bə cecenon rəhbərəti kardedə. 21 aprel 1996-minə sorədə əj kyštedən. 2 gylə zoəš, 1 gylə kinəš hesbe. Əcəj jolə zoə 1-minə Cecenistoni čangədə mardedə.