Ğızılə Ğaz

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ğızılə Ğaz

Ğızılə Ğaz[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ğızılə Ğaz - (lat. Phoenicopterus). Lınqonış, qıyış dırozə pərəndəy. Niyə qılə 3850-4300 ğ, moə qılə 3100-3450 ğ omedə. Kəşon dırozi 90-92 sm bedə. Tıkış tobə bukə sərost, çəyo bəji şat bedə. Poron veyniyə vırə sipiye. Kəşon jiyo, dumi poron siyon. Lınqonış rəşe. Tıki şatə hissə siyoy. Ğızıləğaze çe flaminqo ən vey pəvılo bıə vırə. Zomsoni iyo dəvonedə. 2-3 həzo bedə. Mart-aprelədə veynə qıləş kuç kardedə. Flaminqo Ğızılağazədə mulisk, hırdə qanqəloxşərə çiyon hardedə. Flaminqo qujd jəğoən hardəni niy. Vey "əcəbə-ğəribə" kijəy. Bı pərəndə təmşo karde, çəy qujdi hardesə vey çoke. Bı pərəndədə təmşo kardə vıra veye. Bəçəy dırozə lınqon (45-50 sm), dıroze qıy (35-40 sm), dı bəjən şat bıə tıki, bəçəy pıye təmşo karde co ləzətış heste.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]