Iminə Dynjo čang

Сe Vikipediá
(İminə dınyo canq cyjo adres ovaxtə byə)

Iminə cahoni cang (28 ijl 1914-11 nojabr 1918) - cahoni tarixədə ən jolə cangondə gyləje.

Ym cangədə ve odəm mardə. Ym nomi bəj dyminə dynjo cangədə 1939-inə sorədə noəšone. Detbə 1939-inə sori bəj "Jolə Čang" votəšone. Ym čangi səbəb ce Avstrijə-Mačaristoni hersog Frans Ferdinanadi kyšte be. Əj serbon "Mlada Bosna" terror təškilati uzv Gavril Prinsip kyštəšbe. Ym cangi bəpešt 4 gylə imperija ləǧv be. Ym imperijon Cari Ursijjət, Osmanly, Avstrija-Macarystan, Almanja be. Ym cangədə ym davləton ištirak kardəšone. Co davləton təškilat ittifag - Almanja, Avstrija-Macarystan,Osmanly, Bolgarystan. Antanta - Cari Ursijjət, Fransa, Jolə Britanija. Amerikə Ibyə Štaton, Japonjə, Italja cangədə ce Antanta tərəfi gətəšonbe. Detbə cangi imperijon jəndyku norozijətišon hesyšon be. Čang Balkanədə, Gafgazədə, Mijonə Həšipemədə šedəbe. Ym čangədə 1-inə kərə tankšon istifadə kardəšone. 28 ijun 1919-ədə Parisədə Versal muǧavilə be. De ym muǧavilə iminə dynjo čang orəxəj. Ym čangədə Fransa de Jolə Britanija bardyše. Peš čangi Osmanijon Imperijə, Cari Ursijjət, Almanijə, Avstrijə-Mačarystan ləǧv be. Əcəvon zəminon Fransa de Jolə Britanija tərkib daxil be. Ym cangədə 70 miljon odəm ištirak kardyše. Detbə 10 miljoni hərbi odəm, 12 miljoni mulki odəm marde, 55 miljon zədəš səše.