Şimali Avropə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Xəremə Avropə hejo səftəku bə coğrəfiyə elmi vote bəbe məlum be.Çəy xəremə səkon tədğığ əsosən dı R.Piri əloğədəre.

Relyef əsasən həmoə kəfşənədə iborət bıbuən iyo bə bandonən rast ome bəbe.Xususən Skandinaviyə bandon qeyd karde bəbe.Dıyo kəno ve dəşe-beşeye.Imən dı 4-nə devri buəti əloğodər beku iyə çəy fəaliyyəti rizon muşohidə karde bəbe.İyo fiord tibədə iyan şıxer tipədə diyokəno kəfşənon veyin.

Geologi qurluşi qorə ve ğədime.Bəçı qorə iyo kristallik bınovrə dimədəy.Maqmatik inən metomorfik faydədinə kandeyon bə dim beşən.Əmmo emə faydəli kandeyonən kam nin.Məsələn torf inən sığə zevılə faydəinə kandeyon ve muşohidə karde bəben.

İğlımış əslində bəpe sard hesob buəbesə əma Qlfıstırım çərəyani dümo buə Xəremə Atlantik cərəyani tat be qorə çovrəy iğlımış nam kardəşe.

Buməkurə məholon
Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit