Bo tožə oko doəkəson dastək

Сe Vikipediá
(Bo tojə istifodə kardəkəson komək cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Bo tožə istifodə kardəkəson dastək.

Ce məǧolə əsos məgsəd kyrtə vaxtədə tožə məǧolə coko nyvyšte bə tožə ištirokəkon izoh kardeje. By roədə bə həmmə istifodə kardəkəson myvəffəgijjəton orzu kardəmon.

Iminə gəm. Ce məǧolə myžor myəjjən bykənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Kom myžori bo šyməro maraǧine ə mevzuədə məgalə bynyvyštənən. Bo čəmijjətiro vačib və aktual byə amma bə šyməro maraǧin nybə mevzuon əsos gəte vačib ni. Məgalə nyvyšteku bənav ə mevzu həxədə ətrafin məlumati malik beən jolə əhəmijjət kəsb kardedə. Əsos məsələ, šymə ə umute həvəs beje. Cymi bəpeštən, šymə tərəfo nyvyštə byə mevzu dair əsosin məkumati ce končo pebəgətejon, ə barədəən šymə təssəvvur be ve vočibe.

Dyminə gəm. Məǧoləro sərnom byvyžnijanən.[sərost bykə | kodi sərost karde]

Vikipediədə məgalon noməti holədə bedə və məgalən nomən bənə pot ismi bedə. Məsələn, Ozarbojžon Respublika. Ehanə sərlohə imənanin ni isə motərizədə izah doə bedə. Məsələn, Tolyš (millət), Tolyš (İronədə šəhriston). Šəxson barədə byə məgalon de nomi bino bedə. Məsələn, Həzi Aslanov, Tofig İlham və s. Ehanə nomon 1-ku vejesə nomon həmmə nušo doə bedə. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabir. Cy monarxon nom de numrə və ehanə hestesə de ləǧəbi nyvyštə bedə. Məsələn, Y Ricard (Šir dylinə Ricard). İ məgalədəədə dy šəxsi barədə nybyšte əbyni. Hətta əvon ve nezə ǧohumən bybun.

Seminə gəm. Žygo nomədə məǧolə mevčud be-nybe myəjjən bykənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Šymə tərəfo vyžniə byə sərnom bynəvən ki, mevčude ja ne, bymi goroš šymə tərəfo vyžnijə byə sərnom nomi bə nəvemon sətri daxil bykən və bynəv dygmə egətənən. Nəvemoni nətičon dəvardon šikilədə nəbindejon. Ehanə bə šymə maraǧin byə myžor mevčudesə, de həminə dəvardi bə məǧolə dəvardən və "sərost bykə" dygmə egətənən. Yštə caši navədə bo redaktə kardejro tam hozyjə məǧolə bəvindejon.

Cominə gəm. Məǧolə bynyvyštənən.[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ne, ehanə bə šymə maraǧin byə mevzuədə məgalə ni isə, əj nyvyšte lazime. Sərlohəədə rostə hissəədə təjin byə məgalə nomi ǧejd bykən və "tožə məgalə okə" dyǧmə egətənən. Obə səhifədə tožə məgalə nyvyšte bəznejon. Žoǧonə, šymə yštə iminnə səhifə nyvyštero hozyjon.

Penčminə gəm. Məǧolə sərost karde bino bykən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Vikipediədə məǧolon de məǧolə nomi tikrori və de məǧolə predmeti izohi bino bedə. Məsələn, "Lankon - Tolyšə šəhr", "Kadusion - Ce Tolyšon əčdodin". Motərizə dylədə ce termini rišə barədə məlumot doj bəznejon. Šəxson barədə məǧolonədə motərizə dylədə nomi bəpešt, ə šəxsi moədə byə tarixi və mardə tarixi nyvyšte lozime. Məsələn, Lui Žan Lumjer (fr. Louis Žean Lumière; 5 oktjabr 1864, Bezanson — 6 ijun 1948, Bandol) — kinematograf ičrokar.

Šəšminə gəm. Ce məǧolə məzmuni bynyvyštənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Məsləhəte ki, ce məgalə iminnə həčm ce 500 išarəku kam nybo. Ce məǧolon nyvyšte stil elmi-bədii byənine. Məǧolon nyvyšteədə de umumvikipedia (əslədə penče (Penč əsos prinsip), lakin šymə tožə be goroš, hələki dy gyləni votedə bedə) prinsipi čiddi əməl karde lozime.

  1. Nyvyštə byə məgalə nejtraləti prinsip - By prinsipi əsasən, cy nyvyštə byə məgalə məzmun təmomən betərəf byənine, hic gylə subjektiv fikri nyvyšte əbyni. Ehanə i fikri ətrofədə i-ku versijə hestesə, həmmə versijon bərobər formədə əjo nyvyštə bənine.
  2. Muəllif hugugon noǧo doj. Cy Viki-čəmijjəti əsas məgsəd bepul və umumi istifodə karde mumkun byə i zynəj baza ofəjə kardeje. Bymi gorošən bə Vikipediá de muəllifəti hugugon noǧo doə byə mətn, šikl və ja media fajlon əlovə karde ǧət ǧədəǧəne. Ehanə šymə zynedənijon ki, mənbə de muəllifəti hugugon noǧo doə bedə ja ne, bəvədə by čurə məgaləku istifadə məkənən.

Haftminə gəm. İstifodə kardə byə mənbə ǧejd bykənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ce məǧolə məzmuni nyvyšte bəpešt "Mənbə" nomədə gyləj hissə okənən, əjo šymə tərəfo istifadə byə həmmə nəšr materialon (kitob, ružnomə və s.), muəllifon, nəšrijjaton nomon, nəšr sori və s. parametron ǧejd bykənən. Peše, "Bymijan diəkə" nomədə hissə ofəjə bykənən və əjo cy Vikipediá daxilədə bə by məgalə nezə məzmuninə əmandə məgalon nomi nušo bydənən. Ən oxojədə "Xariči dəvardon" nomədə hissə ofəjə bykənən. İjo isə internetədə byə de mevzu əloǧədar har gylə səhifə nušo doj bəznejon. De i šərti ki, nušo də byə linkon "spam" nybun. Spam səhifəku dərhol molə bəbe, bə istifodə kardəkəsi muəjjən məhdudijjəton tətbig be bəzne.

Həštminə gəm. Ce məǧolə aid byə kategorijə bynyvyštənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

Nəveədə hoston bejro, cy xariči dəvardon bəpešt i sətr təjli ogəte və məgalə aid byə kategorijon sijahi nušo bydənən: [[Tispir:Avropə pajtaxton]][[Tispir:Čangon]] və s.

Nəvminə gəm. Bə məǧolə interviki linkon əlovə karde[sərost bykə | kodi sərost karde]

Vikipedia javli Tolyšiədə mevčud ni. Vikipedia ce dynjo ve čurbəčur zyvononədə mevčud byə bejnəlxalg ensiklopedijəje. İnterviki linkon əlovə karde əsos məgsəd cəvon arədə əlaǧə təmin kardeje. Ehanə zynedəjonsə yštə məgalə nomi bə ingilisi tərčumə bykənən və həmunə məgalə ingilis vikipediádə pejdo bykənən. Ce məgalə redaktə (edit this page) hissə dəvardən. Ce məǧolə oxojdə (ce katerogijə bəpešt) mevčud byə nyvyštəjon kopi bykənən və bəštə məgalə əlovə bykənən (ce kategorijon bəpešt təjlinə sətr vadoj bəpešt). Oxojdə "Səhifə ǧejd bykə" dyǧmə egəte ce viro beməkənən. Žyǧonə, šymə iminnə məgalə hozyje.

Əmə əminimon ki, šymə bə har ci myvəffəg bəbejon! Muvəffəgijjəton!

Ce viro beməkənən[sərost bykə | kodi sərost karde]

  • Vikipediədə reklam xarakterinə məǧolon nyvyšte və ja bə mevčud məgalon reklam xarakterinə məlumaton əlovə karde əbyni. Reklam xarakterinə məgalə və mətnon ən kyrtə vaxtədə molə bəbe.
  • Ehanə cy məgalə məzmunədə səhv pəjdo kardejonesə, iminnə nubədə əj həmunə məgalə muzakirə səhifədə bə muzakirə bekardənən, peše redakte karde bino bykənən.
  • Məǧolon Tolyšiədə və elmi-bədii uslubədə nyvyšte byənine. Vikipediá ensiklopedijə bej goroš ijo mətbuat uslubədə məgalə nyvyšte ro doə bedəni.

Məǧolə redaktə kardeəsə Tolyši zyvoni orfografik ǧajdon čiddi əməl bykənən, hic gylə ləhčə və ja šivə oko mədənən.

Numunə:Vikipediá ğaydon