Feil

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Feil - Bə hol-hərəkəti nüšon doə nitği poəon feil votedən.

Feilon bə "çiç kardıše?", "çiç kardedə?", "çiç bəkarde?" parson cəvob doedən.

Feili zamanon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feilon hərəkəti çı kom zəmanədə icro be nüšon doedən. Tolıši zıvonədə feili se zamanıš heste:

Dəvardə zaman[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feili dəvardə zaman hərəkəti icra be dəvardə vaxtədə nüšon doedə. Dəvardə zaman bə "çiç kardeše?" "çiç kardəše?" "çiç kardedəbe", "çiç əkə?" soalonədə qıləy cəvob doedə. Feilon həm bə zamani, həmən bə šəxson qoroš dəqeš bedən.

Çı feilon dəvardə zamanədə bə šəxsi iən zamani qoroš dəqeš be nüšon doə cədvəl:

Šəxson Təkədə Cəmədə
İminə šəxs Mı handıme
Mı vindıme
Mı šim
Əmə handımone
Əmə vindımone
Əmə šimon
Dıminə šəxs Tı handı (je)
Tı vindı (je)
Tı šıš
Šımə handıyone
Šımə vindımone
Šımə šiyon
Seminə šəxs Əv handıše
Əv vindıše
Əv še
Əvon handıšone
Əmə vindıšone
Əvon šin

Isətnə zaman[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feili ısətnə zaman çı hərəkəti ısətnə zamanədə be nüšon doedə. İsətnə zamanədə feil bə šəxson qoroš dəqeš bedə. Məsələn: Mı votedəm, Tı votedəš, Əv votedə, Əmə votedəmon, Šımə votedəyon, Əvon votedən.

Feili isətnə zaman bə "çiç kardedə?" soali cəvob doedə.

Feilon ısətnə zamanədə bə šəxsi iən zamani qoroš dəqeš be nıšon doə cədvəl:

Šəxson Təkədə Cəmədə
İminə šəxs Mı ašmardedəm
Mı nəvedəm
Mı doedəm
Əmə ašmardedəmon
Əmə nəvedəmon
Əmə doedəmon
Dıminə šəxs Tı ašmardedəš
Tı nəvedəš
Tı doedəš
Šımə ašmardedəyon
Šımə nəvedəyon
Šımə doedəyon
Seminə šəxs Əv ašmardedə
Əv nəvedə
Əv doedə
Əvon ašmardedən
Əmə nəvedən
Əvon doedən

Omə zaman[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feili omə zaman çı hərəkəti omə zamanədə be nüšon doedə. In zamani bə əməl varde qoroš bə feilon əvvəl "bə-" ünsüri əlovə karde lozime. Məsələn: Həsən bərome mašini; Mašin bəše də bo.

Feili omə zaman bə "çiç bəka?" soali cəvob doedə.

Omə zamani feilon bə šəxson qoroš dəqeš be nüšon doə cədvəl:

Šəxson Təkədə Cəmədə
İminə šəxs Mı bəməsem
Mı bərəxem
Mı bəvotem
Əmə bəməsemon
Əmə bərəxemon
Əmə bəvotemon
Dıminə šəxs Tı bəməseš
Tı bərəxeš
Tı bəvoteš
Šımə bəməseyon
Šımə bərəxeyon
Šımə bəvoteyon
Seminə šəxs Əv bəməse
Əv bərəxe
Əv bəvote
Əvon bəmesən
Əmə bərəxen
Əvon bəvoten