Azərbojčon

Сe Vikipediá
(Ozarboyjon cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Azərbojčon

Azərbojčon — ce gafgazi həšynyštə həvəndisə gylə kišvəre. Kobəsoni havərisə de Ursijət ijan de gurčistoni hamusəj. Həšipemə hamusiəš İron de Turkijəj. Ysətnə Azərbojčoni kišvərədə sa gyləsə ve zyvonədə gəp žə milləton žimon kardən. Tolyšon ce kišvəri həšipemə cy həšinytə həvəndisə haft gylə rajoni bumədə ivrədə žijedən. By bumədə dyglə jolə ru šuredə. Cyvonədə gyləj Kurəru ə gyləjən Araze. Ym dyglə ruon, dyjnənən bə Kaspi dyjo emedən.

Azərbojčon Respublikə Asijə gitə nyso-kobəson, Nyso gafgazədə, Kaspi dyjo kobəsonədə bino bedə. Kəfšənyš 86,6 həzo km²-e. Kaspi dyjo bə Azərbojčoni aid buə sektori kəfšənyš 80 həzo km²-i neze. Čoğrafi kordinaton 38°25´-41°55´ -xər pani., 44°46´-50°23´ xəš dyroziədəj. Xəremiku bə nyso 400 km, xəšəxuni bə kobəson 500 km dyroz bedə. Azərbojčon Respublik xəremədə cy Rusija Federasijə Dağystan MR (391 km), xərem-kobəson gurčiston(471 km), kobəson Erməniston (1007 km), nyso-kobəson Turkijə (13 km), nysoədə Ironi (765 km) dyroziədə marzyš heste. Xəšəxuni marzədə Kaspi dyjo cyj kənon šyštedə(825 km). Azərbojčon Volga-Don ijan Volga Baltik xəndəxon dy Ursijət kəfšəni Dynjo okeani beše imkon heste. Kaspiədə xəjli səku ijan arxipelagon hestin ki, bə Azərbojčon aid buə gylonən heste. Məsələn Boku ijan Abšeron arxipelagon misal kəše bəbe.

Tarix[sərost bykə | kodi sərost karde]

Čoğrafijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mədənijət[sərost bykə | kodi sərost karde]

Teətr[sərost bykə | kodi sərost karde]

Musiǧi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Kino[sərost bykə | kodi sərost karde]

Linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Wikimedia Commons' de
Azərbojčon dı sehifon heste.

Numunə:Ávropa kišvaron