Ruji səçınyə şəkil/Arxıv

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Sipiyə hırs
Xəremə Biə Okean kənonədə iyan sınov kardə biyon sahonədə jiedən. Tani yoləti 2-2,5 m. Sipiyə hırs hışkədə jiə əşivo həyvonon qırd yoliye. Miyonə qonəti 400 kq-i neze. Şayət ehanə hırs pie iyan bə zımsoni piy qırdəkardəbu, əçəy qoni 800 kq-i rəsedə. Əv ıştə loni voən dılədə kandedə. Dekabr-yanvarə manqonədə hırsi balon dınyo omedə. Hırsi balə ve qədəli dinyo omedə. 30 sm. Sipiyə hırson çok sıniv kardən, ovədə moy qətedən. Qlobal tatbeə sipiə hirson nimə məhv karde bəzne.(bə dumo dəvard...)

Mıv
Mıv (lat. Anas platyrhynchos)- Çe tolışon ən vey piyə pərəndəy. Mıvi barədə qəp jəyedə bəpe çe niyə qıləku co, moə qıləku co qəp bıjəni. Boçi ki, çəvon poron arədə zəmon-osmon fərq heste. Çe niyə mıvi sə, qıy penə hissə viriski doə kavu havze. Qıyədəş sipiyə halğə heste. Çılandonəş, sinəş, yanonış tınd rəşe, dumi jiyədə siyo, luzış ruşinə boze (tənuyə xoki ranqədəy). Kəşə bıni poron sipin.(bə dumo dəvard...)

Ğəjı

Ğəjı (lat. Falco) - Əşivo pərəndəy. Dınyoədə ve otə.

Ğəjı poron ranq tındə xakiye. Səş ruşinə xakiye. Xırtəş sipiləvunə, sinəşən xakiye. Luzi hissə, dumi jiton posi ranqədəy. Peşti tərəfış tınd xakiye. Tıkış, lınqi anqışton siyon. lınqonoş zardin. Niə qılə kəşon dırozi 86-92 sm, moa qıləyni 88-95 sm bedə. (bə dumo dəvard...)

Lui Armstronq
Lui Armstronq (Louis Daniel «Satchmo» Armstrong, 4 Avqust 1901-6 iyul 1971). De Cazi məşğul bıə. Amerika İbıə Davlətonədə ve kosibə xeyzonədə bə dınyo omə. Əv 1914-inə soriku det bə marde de cazi məşğul bıə.(bə dumo dəvard...)

Mikelancelo. Çı Intibah Devri Heykəl
Mikelancelo. Çı Intibah Devri Heykəl. İntibah devr ijən Renesans (fr. Renaissance, ital. Rinascimento - "Tojə bə dınyo ome") - Çı Avropa fərhəngi tarixədə, çı miyonə sasor ijən nüyə devri fərhənqi miyonədə qılə mərhələ bə Həşinıştə de Dılə Avropa XIVsasori əvvəl XVI sasori oxo əhatə kardedə. İntibah sıxani çı italyanon humaniston nıştəşone (Corcio Vazari). Bəy ısətnə məhnə XIX sasosri fransız tarixəkə Jül Mişle doaşe. Adam Mets ğeyd kardəşbe bəp çı Avropa İntibah Devr sıxan de Mısılmonon İntibah Devri sıxani i vırədə bınıvışton. (bə dumo dəvard...)