Xacpərəstəti

Сe Vikipediá
(Xristionəti cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Isa Məsihon

Xačpərəstəti (xristianəti) (junani - Χριστός məsh bjə) — ce Isa Məshi əhdi-čədid dinə kitobədə yšət əksiž pəjdoš kardə žimoni təsvirinə və yštə dijənondə əsosyš byə dynjo dine[1].

Čo nomonyž: Məsihi, Məshijjəti, nəsranijjət, tərsa. Se əsas dynjo dinon də (jəhudi və bə Islami bərobər) gyləj Ibrahimi dinondə hisob bedə. Xristianon bovə kardə ki, Nazaretli bə İsa "məsh" bə ilahi varlygdyr MƏSİHİ. Hestəti Xydo kəlome, bəšəri kəlome, Xydoje və cy bəšərijjəti xiloskare Məsihi.

Biblija və insoni əğidon ətrofədə bə mijon gyrdəbən dynjoədə yšdə tərəfdaron (həmfikon) syxani gorə (2007-nə sorədə təğribi 2,1 miljard kəs) Avropədə, Dyjonən Americadə, Nyso Afrikadə ijan če okeanondə gyləj inanče.

Xristianon se gylə əsos čərəjanondə, katolik, pravoslav, protestantije.

Vote bəbe ki, Xristianəti məzhəb kilisə də təškil bedə.

Xačpərəstəti seminə ijərije jəni təkə Xydo se ilahi šəxsijjətədə bə bovə kardən.

Xačpərəstəti čəmə era iminə əsrədə Roma Imperija dylədə Fələstini ərazijonədə ce jəhudijon mijonədə pešə əv co-co əjalətonədə xəlğon dylədə zijodə bən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. https://web.archive.org/web/20080615140203/http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html