Sicilijə

Сe Vikipediá
(Sicilya cyjo adres ovaxtə byə)
Ce Sicilijə parcəm

Sicilijə (Sicilia) — ce Italijə səkujonədə gyləje. Pojtaxtyš Palermoje. Iglimiš ce Mijonə dyjo iglime. Əraziš 25460 km²-e. Əhališ 5 miljon 15 həzoje. Ce dynjo ən məšhurə səkujonədə gyləje.