Šejx Šamil

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Šejx Šamil

Šejx Šamil (26 iyun 1797 Qimri - 4 fevrál 1871 Mədinə) — ce Xaremə Qafqaz xalqon ozod be hərəkati rəhbər bıə. Çe Dağıstoni 3-inə imam bıə. Dağıston ədə bə dınyo omə. Millətış avar bıə. Sıftə əçəy nomşon Əli noaşone. Əv əğıl beyədə zumand bıə ni. Bəçəy qoroş əçəy nomi ovaxtəşone. Şamil əçəy day nom bıə. Əv sıftə Dağıstonədə, peşı Bağdadadə handəşe. 1831-inə soriku əv bə Ursiyəti ləşkəri vəynə Qafqazi ozod karde qoroş canq kardəşe. 1834-inə sorədə əv ım hərəkati rəhbər bedə. 1850-inə soronku ve canqonədə uruson əy bardedə. Əçəy səbəb Osmanli İmperiya bə Şamili koməq nıkarde be. 7 sentyabr 1859-inə sorədə əv bə Ursiyəti ləşkəri dast eqınyedə. Sıftə əy bə Kaluqa vığandəşone. 1868-inə sorədə əv bə Kıyiv kuç kardəşe. 1870-inə sorədə əv bə Həcc şə. Həcci bəpeştə əv çe MəkkəkuMədinə şə. 4 fevrál 1871-inə sorədə Mədinədə mardə.