Bə mətni dəvarde

Šejx Šamil

Сe Vikipediá
Šejx Šamil

Šejx Šamil (26 ijun 1797, Genub — 4 fevral 1871, Mədinə) — cy Kobəsonə Gafgaz xalǧon ozod be hərəkati rəhbər byə. Cy Daǧystani 3-inə imam byə. Daǧystanədə bə dynjo omə. Millətyš avar byə. Syftə əcəj nomšon Əli noašone. Əv əǧyl bejədə zumand byə ni. Bəcəj goroš əcəj nomi ovaxtəšone. Šamil əcəj daj nom byə. Əv syftə Daǧystonədə, pešy Baǧdadadə handəše. 1831-inə soriku əv bə Urusijəti ləškəri vəjnə gafgazi ozod karde goroš čang kardəše. 1834-inə sorədə əv ym hərəkati rəhbər bedə. 1850-inə soronku ve čangonədə uruson əj bardedə. Əcəj səbəb Osmanijon Imperijə bə Šamili koməg nykarde be. 7 sentjabr 1859-inə sorədə əv bə Urusižəti ləškəri dast egynjedə. Syftə əj bə Kaluga vyǧandəšone. 1868-inə sorədə əv bə Kižev kuc kardəše. 1870-inə sorədə əv bə Həčč šə. Həčči bəpeštə əv cy MəkkəkuMədinə šə. 4 fevral 1871-inə sorədə Mədinədə mardə.