Bə mətni dəvarde

Ərəbi zyvon

Сe Vikipediá
tynd havz - vejni odəmon zyvone
rušinə havz - kami odəmon zyvone

Ərəbi zyvon (اللُّغَةُ العَرَبِيَّة‎)) — semitə xyjzonədə afro-asijə makroxyjzonədə zyvon. Gəp žəkəson ašmard 310 millione (moə zyvone) ijən 270 million odəm əj boštə bənə dyminə zyvon hisob kardejdə. Klassik ərəbi zyvon ce Ǧyrone zyvone - pebyrijə variantədə dini tədbironədə oko doə bejdə həmmə dynjoədə (1,57 milliard odəm).

Ərəbi zyvoni nyvyštej - ərəbi zyvonə əlifboədə.

18 dekabr — ərəbi zyvoni ruž hisob bejdə.

Ləhcə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ysətnə gəpžə ərəbi zyvon bə 5 gylə ləhcə grup čo bedə, faktikədə əvon čo-čo zyvononin de zyvonšynosəti dijə kardejədə:

  • məǧribə grupi ləhcon;
  • misirə-sudani ərəbi zyvon;
  • siro-mesopotəmə ərəbi zyvon;
  • ərəvijə grupi ləhcə;
  • mijonasijə grupi ləhcon.

Ədəbi zyvon — ije. Ədəbi ərəbi zyvon ysətnə dynjoədə ja elmədə bo ve cijon syxanon ičo kardejdə, əmma hežo čo-čo ərəbə kišvəronədə sojə gəp žəjədə kam oko doə bejdə.

Nyvyštej[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ərəbi zyvonədə ce rostə tərəfiku bə cəp nyvyštejdən. Ijən ərəbi zyvonədə jolə hərfon nin, əve odəmə nomon hežo de gədəlijə hərfi nyvyštə bejdən ijən žəgoən ce čumlə iminə syxan nyvyštə bejdə.

Ərəbi ədədon:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

Numunə:Ərəbi zyvon