Bə mətni dəvarde

Ǧyzylə Ǧaz

Сe Vikipediá
Ǧyzylə Ǧaz

Ǧyzylə Ǧaz (lat. Phoeničopterus) — pərəndə tispirədə gyləj.

Lyngonyš, gyjyš dyrozə pərəndəj. Nijə gylə 3850-4300 ǧ, moə gylə 3100-3450 ǧ omedə. Kəšon dyrozi 90-92 sm bedə. Tykyš tobə bukə sərost, cəjo bəži šat bedə. Poron vejnijə vyrə sipije. Kəšon žijo, dumi poron sijon. Lyngonyš rəše. Tyki šatə hissə sijoj. ǧyzyləǧaze ce flamingo ən vej pəvylo byə vyrə. Zomsoni ijo dəvonedə. 2-3 həzo bedə. Mart-aprelədə vejnə gyləš kuc kardedə. Flamingo ǧyzylaǧazədə mulisk, hyrdə gangəloxšərə cijon hardedə. Flamingo gužd žəǧoən hardəni nij. Vej "əčəbə-ǧəribə" kižəj. By pərəndə təmšo karde, cəj guždi hardesə vej coke. By pərəndədə təmšo kardə vyrə veje. Bəcəj dyrozə lyngon (45-50 sm), dyroze gyj (35-40 sm), dy bəžən šat byə tyki, bəcəj pyje təmšo karde čo ləzətyš heste.