AUTOBİANCHİ BİANCHİNA

Сe Vikipediá

AUTOBİANCHİ BİANCHİNA. Çe İtalya ávtomobile. Im ávtomobili İtalyadə vadoaşone. Im ávtomobili 1957-1970-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili FİAT širkat vádoáše.