AUTOBİANCHİ Y10

Сe Vikipediá

AUTOBİANCHİ Y 10 . Çe İtalya ávtomobile. Im ávtomobili İtalyadə vadoaşone. Im ávtomobili 1985-1996-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili FİAT širkat vádoáše.