Bə mətni dəvarde

Ančelina Čoli

Сe Vikipediá
Ancelina Čoli

Ančelina Čoli — Cy Amerika İbə Davləton aktrisa. CyAmerika İbə Davləton Los Ančeles šəhərədə bə dynjo omə. "Oskar", "Ǧyzylə Globus" mukafatonyš səše. 1-minə kərə əj 1982-minə sorədə əj bə kino kəšəšone. Cy almani, fransyzi, slovaki, ce Amerika İbə Davləton bynəjnə odəmon umžəne. 2 kərə bə šu šə. 3 gylə yštəni əǧylyš heste, 3 gyləjən əǧyl pegətəše. Cy İbə Milləton Təškilati fərəməraminə səfire. Bə čangoniku vitəkəson, jətimə əǧlon koməg kardedə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]