Bə mətni dəvarde

Angivin

Сe Vikipediá
Kandulə šon

Angivin — xəjri həxədə cəmə Pejǧəmbər həzrəti Məhənmməd Ə.S. dy se gylə hədisyš heste."Šymə (ej hummətym) bə dyglə šej ustunəti bydən, gylə Ǧyron, gyləjən angivin". "Bədənədə angivinyš buə odəm cy čəhhənəmi otəšədə əsutni". 9 dəgigə əvvəl · Bəjən İbn Sina votəše:-angivin bə mədə inən cəši zu dodə. -Dəcy šərbəti ǧərǧərə bakansə,gəv ijan xyrtə xəstəlikon cok bəkaj. -Sidiji ifrazi norməl bəkaj. .-šərbəti pešomədə damaron kirəč be vej bəste -čurbəčur syzylti inən dožon garši xejrinə vasitə. .-činsi zuj vej kardə. -Sardgineku bəəməl omə noxəšətion aradə pegətedə. -cəši vinde zumand kardə. -Bə cəši bənə surmə okorniədə,cəši mirvari ovi (katarakta) inkšafi mane bedə.