Bə mətni dəvarde

Aristotel Onasis

Сe Vikipediá
Aristotel Onasis

Aristotel Onasis (20 janvar 1906-15 mart 1975) ― Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləj byə. Cy Tyrkijə İzmir šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš junan byə. Əcəj xejzon tanbəku tičarəti məšǧul byə. Əcəj xejzon syftə ve ərbob byə. 1922-minə sorədə əvon yštə ərbobəti gin kardəše. Əv 1923-minə sorədə bə Argentina kuc kardedə. Əcəj 25 sinnyš bijəsə yštə 1-minə miljoni ǧəzənč kardedə. 3 kərə kəyxyvand byə. Əcəj 3-minə žen ce Čon Kennedi 1-minə žen byə Žaklin Kennedi byə.