Arnold Švartsenegger

Сe Vikipediá
Arnold Şvartseneqqer

Arnold Švartsenegger (Arnold Alois Sčhwarzenegger 30 ijul 1947) — Dynjo ən məšhurə aktjoronədə gyləj byə. Ce Kalifornija 38-minə gubernator byə. Avstrijadə bə dynjo omə. Əǧylətiku de vərzyži məšǧul byə. 1968-minə sorədə əv bə Amerika İbə Davləton kuc kardəše. Əv 10 sinniku bə Amerika İbə Davləton kuc karde pijəše. Bə vaxti əv ingilisi bevəč zynəše. 17 nojabr 2003-3 janvar 2011-minə soronədə əv ce Kalifornija gubernator byə. 5 gylə əǧylš heste.