Bə mətni dəvarde

Arnold Švartsenegger

Сe Vikipediá
Arnold Švartsenegger

Arnold Švartsenegger (Arnold Alois Sčhwarzenegger; 30 ijul 1947) — Dynjo ən məšhurə aktjoronədə gyləj byə. Cy Kalifornijə 38-minə gubernator byə. Avstrijədə bə dynjo omə. Əǧylətiku de vərzyži məšǧul byə. 1968-minə sorədə əv bə Amerikə Ibyə Štaton kuc kardəše. Əv 10 sinniku bə AIŠ kuc karde pijəše. Bə vaxti əv ingilisi bevəč zynəše. 17 nojabr 2003-3 janvar 2011-minə soronədə əv cy Kalifornija gubernator byə. 5 gylə əǧylš heste.