Bə mətni dəvarde

Avgusto Pinocet

Сe Vikipediá

Avgusto Pinocet (Augusto Žosé Ramón Pinočhet Ugarte 25 nojabr 1915-10 dekabr 2006) — cy Cili 30-minə prezident byə.

Cilijədə bə dynjo omə. Əcəj pyə gomrukədə ko kardəše. Moə kəj žen byə. Əslyš fyrəngi. Hərbi məktəbyš handəše. 11 sentjabr 1973-ədə əv de hərbi inǧilabi hakimijjət omə. Det bə 11 mart 1990-minə sori ce Cili prezident byə. Hakimijjətədə bə soronədə diktator byə. Bəštə vəjnə bəkəson kyštəše. De həšinyštə davləton nez, bə kommuniston vəjnə byə. 10 dekabr 2010-ədə mardə. 3 gylə kinə, 2 gylə zoəš byə.