Bə mətni dəvarde

Bəšər Əsəd

Сe Vikipediá
Bəşər Əsəd

Bəšər Əsəd (11 sentjabr 1965, Dəməšg) — ce Surija 16-inə prezidente. Ce Surija 15-minə prezident Hafiz Əsədi zoaj. Dəməšgədə bə dynjo omə. Bə vaxti əcəj pə general bye. Əcəvon xejzon ələvij. Əcəj 5 sinnyš bejədə əcəj pyə ce Surija prezident bedə. Əv Dəməšgədə ərəb-fransyz məktəbyš, pešy tibb insitutyš handəše. Pešy əv Dyždə Britanija pajtaxt Londonədə handəše. 10 ijun 2000-minə sorədə əcəj pyə Hafiz Əsəd marde. Bə vaxtədə ce Surija prezident be goroš odəmi minimum 40 sinnyš be lazm be. Bəšər Əsədi bə vaxti 35 sinnyš hestbe. Əj prezident vyžinijedən goroš ce Surija konsitutsija ovaxtyšone, minimum sinni 35 kašone. 17 ijul 2000-minə sorədə əj ce Surija prezident vyžnijəšone. 2011-minə sori əvvəliku əv de muxalifəti hakimijjətədə mande goroš čang kardedə. 2 gylə zoəš, 1 gylə kinəš heste.