Bə mətni dəvarde

Bajkal

Сe Vikipediá

BajkalUrusijətədə istil.

Bajkalə istili nyǧyli 6000 km-ku veje. istili həjvuži 25 km-ku bə 80 km-e.cy dynjo ən nyǧylə istil hesob byə Bajkali nyǧyli 1620 metre. Ym istil cy Avrasijə ən jolə šinəovə anbare.

Gyrdiliə byə halkoton[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bajkalə istili səpe har zymystonədə byə dyždə gyrdiliə halkoton coknəj bə məjdon ome elmi insonon 128 sore məšgul kardəbe. Ənčəǧ haft sorinə sərostəti ciəj (görünəni) bə mijon bekardeše. gyrdiliə bion (bin) iminə kərə 1882-ə sorədə gylə urusə alimi vindeše. gyrdiliə biə halkoton coko bə məjdon ome oško kardero arašdyrma bardə Urusə alim, ə devri məlumaton bə gylə nətičə nyrəse i ym holi “syrrinə hadisə” xarakterizə kardeše. Cy hadisəku 121 sor bəpešt 2003-minə sorədə Bajkələ istili pejkə šikilonədə i ejni gyrdili biə halkoton cije (göründü). Kilomerton dyrozi gyrdiliə biə halkoton bə məjdon oməbe. Urusə alimon, biəj coko bə məjdon ome dərəsero i kərən dason pekyrnešone. Ym səfə kon 7 sor dəkəše. Dyroz dəkəšəj kon bəpešt biə halkoton gyrdiliə formədə bə məjdon ome goroš istili žitonədə byə təbii ǧazə gyləjon səbəb be bə mijon beše. Zymsonə mangonədə dy ovi umuž byə ǧaz tatə boxor bə əməl vardə ki, ymən gyrdiliə ləpon be səbəb bedə. Ym gyrdiliə ləpon bə sape pedatədə cok sərin sard bedə i bə biə halkoti pegardə.