Bajkal

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Baykal-Urusiyətə Federasiyədə qol.

Baykalə qoli nığıli 6000 km-ku veye. Qoli həyvuji 25 km-ku bə 80 km-e.Çı dınyo ən nığılə qol hesob bıə Baykali nığıli 1620 metre. Im qol çı Avrasiyə ən yolə şinəovə anbare.

Qırdiliə biə halkoton[sərost bykə | kodi sərost karde]

Baykalə qoli səpe ha zımsonədə bıə dıjdə qırdiliə halkoton çoknəy bə məydon ome elmi insonon 128 sore məşqul kardəbe.Əncəğ haft sorinə sərostəti çiəy (görünəni) bə miyon bekardeşe. Qırdiliə bion (bin) iminə kərə 1882-ə sorədə qılə urusə alimi vindeşe. Qırdiliə biə halkoton çoko bə məydon ome oşko kardero araşdırma bardə Urusə alim , ə devri məlumaton bə qılə nəticə nırəse i ım holi “sırrinə hadisə” xarakterizə kardeşe. Çı hadisəku 121 sor bəpeşt 2003-minə sorədə Baykələ qoli peykə şikilonədə i eyni qırdili biə halkoton çiye (göründü). Kilomerton dırozi qırdiliə biə halkoton bə məydon oməbe. Urusə alimon, biəy çoko bə məydon ome dərəsero i kərən dason pekırneşone. Im səfə kon 7 sor dəkəşe. Dıroz dəkəşəy kon bəpeşt biə halkoton qırdiliə formədə bə məydon ome qoroş qoli jitonədə bıə təbii ğazə qıləyon səbəb be bə miyon beşe. Zımsonə manqonədə dı ovi umuj bıə ğaz tatə boxor bə əməl vardə ki, ımən qırdiliə ləpon be səbəb bedə.Im qırdiliə ləpon bə sape pedatədə çok sərin sard bedə i bə biə halkoti peqardə.