Beatles

Сe Vikipediá
Beatles, Kennedy Həvo Liman, Fevrál 1964

Beatles —1960-inə sorədə Beatlesədə bə məjdon bešə Ingilis Rok Grupe.

Beatles musigi tarixədə ən jolə hadisondə gyləjni byə. Yn grup bə musigi tarixi ve jolə tohfon doəše, vote bəbe ki, musigi tarixədə tožə jolə səhifə okardəše. Detobə ısat yn rok grup yštə populjuarətiš ogətə. Bə ym grupi, bəcəj mahnion aludəəti de "Beatlemania" nomi məšhure dynjoədə. Beatles-i təsir bə musigi sənaje təsir hələən dəvom kardə. Grupi uzvon Čon Lennon, Pol Makkartni, Čorč Harrison ijan Ringo Starr byən. Əvon əvvəl de 1950-inə soron rock and roll musigi binokardəšone yštə musigi karjera, peše muxtəlif žanrondə ifašon kardə, hətta psixodelik rok žanrədən. Cəvon musigi karjera 60-inə soron sosio-mədəni ingilabon devr təsadufyš kardə, cəvon kali mahnionən by devriku yštə təsiršon sə. Grupi əksər mahnion Čon Lennoni ijən Pol Makkartni nyvyštəše. 1970-inə sorədə həmmə dynjo bə hejrət vardə ğəraršon ğəbul karde. Tikəj cimi bəpešt cy dynjo mətbuat Beatles grupi uzvon jəndyku čo be barədə xəbəršon səlo došone. 1980-inə sorədə Čon Lennoni Nju-Jorkədə kyštyšone, 2001-inə sori cy grupi čo gylə uzvən vəfatyš karde.