Bə mətni dəvarde

Benčamin Franklin

Сe Vikipediá
Benčamin Franklin

Benčamin Franklin (Benjamin Franklin, 17 janvar 1706 — 17 aprel 1790) — cy Amerikə Ibyə Štaton ofajə kardəkəsonədə gyləj byə. AIŠi Boston šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš ingilis byə. Yštən mason byə. 1787-minə sorədə ce Amerika Ibyə Štaton konstitusija nyvyštəkəsonədə gyləj byə. 17 aprel 1790-minə sorədə mardə.