Bə mətni dəvarde

Binjəmin Netanjahu

Сe Vikipediá
Binjəmin Netanjahu (2010)

Binjəmin Netanjahu (21 oktjabr 1949) — cy Israili 17-minə jolə nazire. Cy Israili Tel Aviv šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj pyə cy Polšaku omə jəhudi byə. 1950–1960-minə soronədə əv həm Israilədə, həm Amerikə Ibyə Štaton ədə žimon kardəše. 1967-minə sorədə əv bə Israil ogardə. Israili ləškərədə xidmət kardəše. 1996–1999-inə soronədfəce Israili jolə nazir bə. 31 mart 2009-minə soriku cy Israili jolə nazire. 3 kərə kəxyvand byə. 3 gylə əǧylyš heste.