Bə mətni dəvarde

Bylbyl

Сe Vikipediá
Bylbyl

Bylbyl (lat. Lusčinia) — žəǧo gyləj odəm pəjdo karde əbyni ki, bylbyli nyzno, ja nypijoše əv. Roste, bylbyl Tolyši tərfonədə hežo bedəni, əvəsorədə omedə, ce pozi syftədə, mijonədə bešedə šedə. Bylbyli poron xakin. Pešti poronyš ǧadəri bə sijo rangi žəjdə. Sinə, luzi žijporon rušinə rangədən (bə sipi, boz žəjdən). Dumyš kamoši dyroze, dumi poron zard-myxəki rangədən. Bylbyl hyrdə pərəndəj. Cəj tykiku tobə dumi cəmi 15-16 sm bəbe. Korətən, həšoraton, mely hardedə. Bylbyl višədə, boǧonədə, do-kul bej byə vyrədə žijedə. Ce nyzymə toǧon, kulon xyconsə gyləj mijonijə vyrədə lonə gətedə. Aləf, hyrdə xol-xycə, livə, por vardedə lonə dutedə. Bylbyl hakanə yštə lonə ce byron arədə zəminisən dutedə. Lonə žoǧo dəpušyndə ki, əj doədə, ce xycon arədə, zəminisə byron, aləfon arədə vinde bedəni, jəni čobəčo karde bedəni. Bylbyl 5-7 gylə moǧnə nojdə, 11-12 rüž kylyž nyštedə, balə bekardedə. Bo zomsoni dəvone bə Afrikə šedə. Bylbyl həmən cokə "xanəndəj". Əv bə šəvən, bə rüžən handedə. Ələlxysus, cəj šangonə "kənsert" bə gušədon ve əsər kardedə. Əve ki, ən coka xanəndon sədo, cəvon handə mahnejon bə bylbyli mahnə hande oxšəš dojdən. Tolyšədə žoǧo gyləj rəvojət heste: "Bylbyl - pije zoə, vyl cəj pəvəndije. Bylbyl (zoə) yštə pəvəndi toniku šejədə, cəj (vyli) teǧon ešedən bə bylbyli sinə. Cə vaxtiku bylbyli sinə poron syn-xuninin". Ədəbijjotədə hežo bə bylbyli šer həsr kardə bıa. Šairon vəsf kardəšone əv.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]