Bə mətni dəvarde

Cinə fəlsəfə

Сe Vikipediá

Cini fəlsəfə — Cini dunjovindemoni əsosonədə gylə.

Taryxi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ǧədimə Cinədə fəlsəfi dumot cəmə erə bə nav 5-6-minə əsronədə bə məjdon omə. Həmonə gardyšonədə ǧədəri təbiətə elmon: mexanika, astranomijə, təbabət, biologijə ižən čo zynemoni sahon ofəjə bin, bo inkišafi binošon noj. Ce həši ovšumi təǧvimən Cinədə ofəjə byə. Cy Cini astranom Ši-Šeni dynjoədə dy glə astovə katalogyš bə ičo varde (tərtibyš karde). Ǧədimə Cinədə fəlsəfi fikir bə kortəbii (yšdənbəsə) materializmi ižən bə idealizmi tərəf forməjn be. Cəmə erə bə nav 1-minə əsrədə nuvəjnə binoəkə metal, do, ov, otəš ižən bənə zəmini (bumi) penč gylə nuvəjnə elementi barədə, bə ijəndy əks binoəkəjon (jan-in bəsə dənyšim) təbii ro (dao) bə ičo barədə idejon pevylo bin.

Ǧədimə Cinədə 6 gylə əsos məktəb fəalijjət nišon ədəj -

1. Konfutsicijəti.

2.Maocijəti.

3.Ǧanun.

4.Daocijəti.

5.Naturfəlsəfə.

6.Nomon məktəb.

Ǧədimə Cini fəlsəfə bə məjdon ome ižən inkišaf karde de 5 gylə kitobi "Mahnejon kitob", "Taryxə kitob", "Adəton kitob", "Dəjgišətijon kitob" ižən de Cin-cju salnomə əloǧəjne.

Konfutsicijəti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Konfutsi

Maocijəti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Daocijəti[sərost bykə | kodi sərost karde]

Xariči dəvardon[sərost bykə | kodi sərost karde]