Cini zyvon

Сe Vikipediá
Cini zyvon
Səhejə nom:
Kišvəron: Cin
Məholon:
Rəsmi status:
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə:
{{{Do}}}
Nyvyštəj:
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3:
Dijəkə: '


Cini zyvon (kitaj, sinitə, yštə nom cin. 中文, ad. cin. 漢語, hos. 汉语 ijən čo) — zyvon ja zyvonə xycə ce sino-tibetə zyvonon xyjzoniku, kom čurbəčurə ləhcəš heste. Ysət ən ve pevylo bıa zyvon hisob bejdə, umumi gəp žəkəs 1,3 milliardisə veje.

Pevylo be[sərost bykə | kodi sərost karde]

Vejni CXR-ədə ijən Tajvanədə pevylo kardə bıan ce cini čurbəčurə ləhcon. De etniki holi dijə kardejədə cini zyvoni gəp žəkəson xan millət hisob bejdən. Kali cini zyvoni ləhcon žəgo fərǧ dojdən ki ijəndy hici dərəse bedəni əve ki kali mytəxəssison əvoni bənə čo zyvonon hisob kardejdə.