Bə mətni dəvarde

Fel

Сe Vikipediá

Fel — bə hol-hərəkəti nišon doə nytği poəjon fel votejdən.

Felon bə "cic kardyše?", "cic kardedə?", "cic bəkarde?" parson čəvob dojdən.

Feli zamanon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Felon hərəkəti cy kom zəmonədə ičro be nišon dojdən. Tolyšə zyvonədə feli se zamanyš heste:

Dəvardə zaman[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feli dəvardə zaman hərəkəti ičra be dəvardə vaxtədə nüšon doedə. Dəvardə zaman bə "cic kardeše?" "cic kardəše?" "cic kardedəbe", "cic əkə?" soalonədə gyləj čəvob doedə. Felon həm bə zamani, həmən bə šəxson goroš dəgeš bedən.

Cy felon dəvardə zamanədə bə šəxsi iən zamani goroš dəgeš be nišon doə čədvəl:

Šəxson Təkədə čəmədə
İminə šəxs My handyme
My vindyme
My šim
Əmə handymone
Əmə vindymone
Əmə šimon
Dyminə šəxs Ty handy (že)
Ty vindy (že)
Ty šyš
Šymə handyjone
Šymə vindymone
Šymə šijon
Seminə šəxs Əv handyše
Əv vindyše
Əv še
Əvon handyšone
Əmə vindyšone
Əvon šin

Ysətnə zaman[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feli ysətnə zəmon cy hərəkəti ysətnə zamanədə be nüšon doedə. Ysətnə zamanədə Fel bə šəxson goroš dəgeš bedə. Məsələn: My votedəm, Ty votedəš, Əv votedə, Əmə votedəmon, Šymə votedəjon, Əvon votejdən.

Feli isətnə zaman bə "cic kardedə?" soali čəvob doedə.

Felon ysətnə zamanədə bə šəxsi iən zamani goroš dəgeš be nyšon doə čədvəl:

Šəxson Təkədə Čəmədə
Iminə šəxs My ašmardedəm
My nəvedəm
My doedəm
Əmə ašmardedəmon
Əmə nəvedəmon
Əmə doedəmon
Dyminə šəxs Ty ašmardedəš
Ty nəvedəš
Ty doedəš
Šymə ašmardedəjon
Šymə nəvedəjon
Šymə doedəjon
Seminə šəxs Əv ašmardedə
Əv nəvedə
Əv doedə
Əvon ašmardedən
Əmə nəvedən
Əvon doedən

Omə zəmon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Feli omə zaman cy hərəkəti omə zamanədə be nüšon doedə. In zamani bə əməl varde goroš bə felon əvvəl "bə-" ünsüri əlovə karde lozime. Məsələn: Həsən bərome mašini; Mašin bəše də bo.

Feli omə zaman bə "cic bəka?" soali čəvob doedə.

Omə zamani felon bə šəxson goroš dəgeš be nišon doə čədvəl:

Šəxson Təkədə čəmədə
İminə šəxs My bəməsem
My bərəxem
My bəvotem
Əmə bəməsemon
Əmə bərəxemon
Əmə bəvotemon
Dyminə šəxs Ty bəməseš
Ty bərəxeš
Ty bəvoteš
Šymə bəməsejon
Šymə bərəxejon
Šymə bəvotejon
Seminə šəxs Əv bəməse
Əv bərəxe
Əv bəvote
Əvon bəmesən
Əmə bərəxen
Əvon bəvoten