Bə mətni dəvarde

Miladi təǧvim

Сe Vikipediá
(Grigoriani təǧvim cyjo adres ovaxtə byə)

Miladi təǧvim — zəmoni ašmarde sistem, kom Zəmini cy Həši gyrdo dovrinə gardejəku bynə pegətejdə. Sori mijonə dəvominəti bənə 365,2425 ruž (i šəv-i-ruž) ǧəbul kardə byə; bə 400 sori dylədə 97 gylə dyrozə sor hestyše.

15 oktjabr 1582 sorədə iminə kərə katolikə kišvəronədə grigoriani təǧvimi romə papa Grigorij XIII dəǧandyše, əv juliani təǧvimi əvəzyš karde: əjnəšəvi ruži 4 oktjabri bəpeštə oməj əjnə ruž 15 oktjabr. Griagoriani təǧvim dynjo vejni kišvəronədə oko doə bejdə.

Mangon

JanvarFevralMartAprelMajIjunIjulAvgustSentjabrOktjabrNojabrDekabr