Сe Vikipediá

(lat. Equus asinus asinus) - inangyron dastə aspon fəsilə aid bıa Afrikə həj tispiri omutə bıa nimətispir.

Təsərufatədə ve əhəmijətyš heste. Tolyšon təsərufatədə ən ve oko doə həjvon. Bənə šələ həjvon həj ta tunč dovriku məlume. Yštə tam joləti 2 sorədə rəsedə. 2-nə sorədə həjon gədə-gədə bə ko omutedən. 3-nə sorədə həjon kali bəžən gonə ko karde zyndən. Bymisə bə nav həjon gonə koədə oko doj cəvon pešti šat be bəvarde. Əcəj žimoni dyrozəti 25-35 sore. Cəvon rang tispironku bə šykyrəje. Harde aləf ijən bežənonin. Həjon tarə vyrədə bevəč žiedən, bəvon zymystonədə hyškə vyrə lozime.