Bə mətni dəvarde

Hikojə

Сe Vikipediá
Cy Natanieli Gotorni «Dy kərə votə byə hikojon» hikojon məčmuə 13-nə nəšri titulə vərəǧ (1879)

Hikojə ja novella (ital. novella — xəbə) — gədə nəsri rəvojət kardə əsosə žanre. Bə hikojə votəkəsi hikojəvon votejdən.

Hikojə — povesti ijən romanisə de həčmi dijə karde gədəlijə bədii nəsre.

Hikojə bə folklorə žanron šifohijə nəǧyli vote ja pand səj nəǧyli oxšejdə. De čo ve hovuž-hovuži rəvojət kardə formon myǧojisə kardejədə hikojonədə ve fəolijət kardə šəxs ni ijən i gylə sužetyš heste (kali gylə vyžg) ijən i gylə problemi həl kardejdə.

Adətədə «ənyvyšt-həndəkəs» hikojə vejni periodikə nəšronədə cap bejdə, žygo gyləj myddətədə gyrdə kardə byə əsəron pešo bənə hikojon məčmuə kitob nəšr bejdə.

Soxtemon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Klassikə hikojə tipikə soxtemon žygoje: vəsə, kulminasijə, səkyštə.