Bə mətni dəvarde

I Sulejman

Сe Vikipediá
I Sulejman

I Sulejman (6 nojabr 1494 — 6 sentjabr 1566; سليمانا اول) — cy Osmanijon Imperijə 10-inə sultan byə.

Biografijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əv Trabzonədə bə dynjo omə. Əcəj pyə I Sultan Səlim, inə Ajšə Hafsa Sultan byə. Əcəj inə cy Krym xani Mengli Giraji kinə byə. 1508–1512-inə soronədə əv cy Kefe bəjlərbəji bə. 1520-inə sorədə əcəj pyə I Sultan Səlim mardedə. Ištə pyə marde bəpeštə 1520-inə sorədə əv cy Osmanijon Imperijə sultan bedə. Ištə sultan bə soronədə dynjo ve vyron gətedə. 4 kərə kəxyvand byə. Ištə 3 gylə zoə kyštedə. Šahzadə Cihangiri, Šahzadə Bəjazidi, Šahzadə Mustafa tosondə. Bə vaxti žogo ğanun hesbe šahzadon xun bəpe bə zamin enymo, bəcəj goroš əvoni de tosnije kyštedə. 6 sentjabr 1566-inə sorədə cy Mačarystoni Zigetvar šəhərədə mardedə. Det bə marde sultan bedə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]