Ism

Сe Vikipediá

Ism — cy əšja nomi nišon doə nytǧə poəve. Ismon bə ki?, cic?, kom vyrə? parson čəvob dojdən.

Tək ijən čəmə ismon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ismon tək iən čəm bedən. cy ismon čəmi duz karde goroš bə syxanon oxo -on čəm šəkilci umžən kardedən. Məsələn: kəš - kəšon, odəm - odəmon.

Oxoš də o saiti orəxə ismon čəmi tumo karde go- roš bə ismon oxo gyləj -on šəkilci əlovə karde lozime. Amma handeəsə cy o-nədə gləj tələffuz bedəni. Məsələn: sədo - sədoon.

Xysusijə ismon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Əšjaon ijəndyko də hostoni so karde goroš bəvon xususi nomon doə bən. Bəvon xususiə ism votedən. Məsələn: Kərim, Əli, Ozarbojžon.

Xususiə ismon čumlə ha vyrədə də jolə hərfi nyvyštə bedən.

Ismi hol[sərost bykə | kodi sərost karde]

Ismon čumlədə də so syxanon bə əloǧə dəšeədə dəgeš bedən. Bimi ismon bə holon goryš dəgeš be vote- dən. Tolyši zyvonədə ismi dy holyš heste:

  1. Nominə hol

Nominə hol tolyši zyvonədə bə "ki?", "cic?"/"ci?" soalon čəvob doə nytǧə poəje. Məsələn: Šinənoz cəmə diədə həkim ko kardedə. In čumlədə Šinənoz bə "ki?" soali čəvob doe goroš isme. Ki cəmə diədə həkim ko kardedə? -Šinənoz.

  1. Vasitəjnə hol

Vasitəjnə holədə bə ismon tolyši zyvonədə -i šəkilci ǧəbul kardə ismonin. Əǧəm ism də saiti orəxedə- bu, əv šəkilci ǧəbul kardedəni. Məsələn: Hyrdəni bə handevo bəvoǧandem bə Boku. Mələfə haftədə i kərə šyštedəmon. Bə Əǧəbači koǧəzyšon doe ki, bə məhkəmə byšu. Bə aləfi otəšyšon žə sutešone. Də Əfgani bə Sonə Kumə šimon. Sori sardə vaxtonədə kəvələ, čypə ve əbi, əǧətimon də tori.