Bə mətni dəvarde

Kaliningrad

Сe Vikipediá
Cy Kaliningradi parcəm

Kaliningrad (Калинингра́д), dəvardə Kenigsberg — det bə 1255-inə sori ym šəhəri nom Tvangste, Kenigsberg byə. 4 ijul 1946-inə sori cy Ursijəti šəhəronədə gyləje. Cy Kaliningrad məholi pajtaxte. Ym šəhəri 1255-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 224,7 km²-e. Əholiš 715 həzoje.

Prusija dəvardə pajtaxtyš Kenigsberg.