Bə mətni dəvarde

Karaindru Eleni

Сe Vikipediá

Eleni Karaindrou (yun.Ελένη Καραΐνδρου) - Yunanıstoni bəstəkor, Noyabri 25-də, 1941-ci sorədə Miyonə Yunanıstoni Fokisi rayoni Teiçi diədə moadə bə.[1] Əv veni bə rejissor Teo Anqelopoulosi filmonro musiği nıvışte qornə tanınmişe.

Çəy 8 yaş beədə dıştə ailə bə Afina şəhri omedə. Vəy piano və nəzəriyyəj Hellenikon Odeion (Helleni Konservatoriya) də handedə. Əv universitetədə tarıx i dı arxeoloji sinfonən handedə. 1967-ci sorədə Eleni dı Yunanıstoni 1967-1974 hərbi xunta qorış bə Paris omedə. Vəy Etnomusikoloqiyə and Orkestrasiyə handedə və cazə musiğiçon improvizə kardə. Peşı ən Eleni Karaindru ştə populyarə mahneyon nıvıştə.

1974-ci sorədə əv oqardə bə Afina. Vəy ənənəvin xəlğə ğədimi instrumentonro laboratoriyə əsasıj noydə və dı radio Etnomusiqoloji departementi əməkdaşəti kardə. 1976-ci sorədə ECM Rekords əy kəşf kardə. Eleni nom ə vaxtonədə musiğiəyədə dərinə axtarkay, kreativə zənqinəti və musiği janron (schemes) azodəti sinonim be. Im bəyro ve yuksəkə məhsuldarbe period be. Bəke həmunə vaxton əv bə filmi dı tiyatri musiğonro dəvət kardəbə bedə.

Əv ştən ğqeydij kardəje ki, bəyro ım kino sənət dəşe çəy ştən stili po qəte ro tojə başlanğıce bə, həm ən hərəkəton dı təsviri arədəbə rabitə bəyro emosiyon ifadə karde qorış tojə muhitje doə.

Çəy iminci soundtrak albom 1979-ci sorədə bə Xistoforos Xristoforisi Periplanissis filmiro beşə. 1982-ci sorədə əv Fessaloniki Beynəlxəlğ Filmə Festivoli mukafatje bə dast bardə və festivoli komitə sədri Teo Anqelopoulosi dığğətij kəşə. Əvon çı 1984 sori de bə 2008-ci sor, Yunanıstoni həmunə rejissori oxinci həşt filmədə əməkdaşətijon kardə

Karaidrou ve prolifike. De və 2008-ci sori əv bə 18 tam-metrajə filmi musiğije nıvıştə, 35 tiyatrikal əsər və 11 Serialonteleviziyə filmonro musiğij nıvıştə.[2] Əv dı Kris Markeri,Jules Dassini, Marqarete von Trotta ən ko kardəje. Dı ştə extraordinar musiğiçi hissiyyati, Eleni 1992-ci sorədə Avropə Sinemaku Premio Fellini mukafatij sə.

Diskoqrafiyə[sərost bykə | kodi sərost karde]

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. https://web.archive.org/web/20120312063132/http://www.os3.gr/arhive_afieromata/gr_afieromata_eleni_karaindrou.html
  2. https://web.archive.org/web/20160323213836/http://www.classique.pl/index.php?no=188&str=artf

Xarici linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  • Eleni Karaindrou in IMDB