Kavujə (Bozə) Bət

Сe Vikipediá
Kavuyə (Bozə) Bət

Kavuyə (Bozə) Bət[sərost bykə | kodi sərost karde]

Pori ranqış boze. Bə kavu mandedə. Niyə qılə moə qıləsə dıjd bedə. Çe bəti yani tərəfonədə bə hovuji sipi, etəsə ranqisə riyon, luzi tərəfədə - navi hissədə siyoləvunə ləkonış heste. Luzi, dumi jiyədə sipiye. Pentoni edoə yolə poron xaki, qədə poron bozin. Tıkış bə qujdi ranqe. 4,5-7,5 sm bedə. Kəşon dırozi 80-100 sm, şıvəkış 6,5-9 sm bedə. In bət bə keyə bəti (ğazi) oxşəş doydə. Niyə qılə 2,6-3,9 kq, moə qılə 2,4-2,7 kq omedə. Bət de dastə pəredə. Bə Tolış noyabrədə omedə. Əsosən zomsoni Ğızıləğazədə dəvonedə. Bət 3-7 qılə moğnə noydə. Bət vey sərhisobə pərəndəy. Odəmi ome 200-300 m-də hiss kardedə. Qa-qa karde-karde bə osmon rost bedə. Kavuə bət rəsə (kavuə) hardedə. Ğıymətinə pərəndəy. Qujdış hardəniye. Kanko bıə. Nığo doəkəson hestin.