Bə mətni dəvarde

Kavujə bət

Сe Vikipediá
Kavujə bət

Kavujə bət — pori rangyš boze. Bə kavu mandedə. Nijə gylə moə gyləsə dyžd bedə. Cy bəti jani tərəfonədə bə hovuži sipi, etəsə rangisə rijon, luzi tərəfədə - navi hissədə sijoləvunə ləkonyš heste. Luzi, dumi žijədə sipije. Pentoni edoə jolə poron xaki, gədə poron bozin. Tykyš bə guždi range. 4,5-7,5 sm bedə. Kəšon dyrozi 80-100 sm, šyvəkyš 6,5-9 sm. bedə. In bət bə kejə bəti (ǧazi) oxšəš dojdə. Nijə gylə 2,6-3,9 kg, moə gylə 2,4-2,7 kg omedə. Bət de dastə pəredə. Bə Tolyš nojabrədə omedə. Əsosən zymystoni Ǧyzyləǧazədə dəvonedə. Bət 3-7 gylə moǧnə nojdə. Bət vej sərhisobə pərəndəj. Odəmi ome 200-300 m-də hiss kardedə. ga-ga karde-karde bə osmon rost bedə. Kavuə bət rəsə (kavuə) hardedə. Ǧyjmətinə pərəndəj. guždyš hardənije. Kanko byə. Nyǧo doəkəson hestin.