Bə mətni dəvarde

Limo

Сe Vikipediá
Limo do ijən ləlgyl

Limo (lat.citrus limon) — Sədokimion fəsli aid bežənə tispir. Limo ve xəjrin bežənəje. Ozarbojžoni subtropikə rajononədə (Lankon, Ostoro) oxonə soron myvəfəgijjəti kaštedən və cəj sahon sor bə sor ve bedə. Limo sərzəmin ǧədimə Hindistone.

Limo

Hində jorgon votdən ki, inson har ruž bəpe i gələ limo ijən i gylə limo širə pešome. Xəšəčonəti ogətero cokə vasitəje. Votdən ki, "limo" sixan malaj zyvonədə beə "lerno" syxanyku əməl omə. cinədə yn bežənə "limurg" votdən, məno "moənro xəjrin". Bənə čo sitruson limo dylədə ǧalinə lu heste. Limo - təbiəti odəmon doə ən zuə ovkardə və zəhərlənmə nav səj vasitəje. In ləlgyl bə həmmə xəjre - pipiški, čyvoni, noxəši və xəšəčoni. Limo ətr bo vinde cok təsir nušo dojdə.

Limo hardədə jan cəj ovi(širə) pešomədə temperaturi bəjži eǧandə,dylbəjəndygynje inən pevarde və sedə,dyli ko zumand kardə. Luj jan donəj hardədə zəhərrəmiš be və sedə. Lomoni lu,livə inən donə hyrd kardə dy angivini məčun hozzo kardən. Həmonə məčunu hardədə bə dyli xəjryž bedə. Cəj luj ovi pəšomədə təzjiǧi bəjži eǧandə.