Məzgət

Сe Vikipediá
Məzgət

Məzgət (lat. Tetrax tetrax) — kagi formədəj.

Vindəkəson votedən ki, bənə kagi nəvedə, otyr kardedə, hard pəjdo kardedə. Bə Tolyš tərəfon zymystonədə omedə. Yštənən kam-kam, təsadufə holonədə. Kavujə aləfə məzonədə, gandymə hijonədə nyštedə, kavujə (havzə) cardedə. Ce məzgəti dyždə gylə 2 - 2,5 kg omedə. Tolyšədə by pərəndə "məzəngətən" votedən. De dastə pəredən.

Tolyšə folklorədə bə məzəngəti aid žoǧo gyləj šejrə nymunə heste: Gəl-gəle, məzəngəte, kavujə bəte de kəlkuni, dijo nego, bəjšt bəsə po, bošamon bə šahi nokəti, ("Gəl-gələn pərəndəj)/