Marde čəzo

Сe Vikipediá
Marde čəzo ysətnə dynjoədə: 1.) Havz - ohaštə byə 2.) Syvykə havz - ohaštə byə, əmma mandə bo kali činojəton (məsələm dave vaxtədə) 3.) Nonč - Ǧanunədətijədə heste, əmma de čo normativə-huǧuǧə akti obyrijə byə 4.) Syə - Heste

Marde čəzo — odəmi žimoni məhrum karde bənə čəzo, kom kišvərədə həxədəje ijən bə vyrə rosnije bejdə de məhkəmə ǧərori ja de čo kišvəri ja hərbijə xydməton ǧərori.

Ysət vejni kišvəronədə marde čəzo beǧanun hisob bejdə, čo gylonədə — bənə ǧanuniujǧunə činojətə čəzo bo vej gonə činojəton.

Umumi dynjoədə ha sor 1000 tosə 1500 odəm marde čəzo səjdən. Ce marde čəzo alternativ tosə žimoni oxoj həbse.

Marde čəzo čuron[sərost bykə | kodi sərost karde]

Marde čəzo čo bejdə bə ixtisosin kardə byə ijən bə ixtisosin kardə nybyə. Kejnə marde čəzo ixtisosin kardə byə bəvədə bə čurbəčurə činojəton bəzynen čurbəčurə marde čəzo čuron təjin be, əmma kejnə ixtisosin kardə nybyə — ǧanunədəti i gylə marde čəzo čuri təjin kardejdə bə həmmə činojəton, bə komon bəbe marde ǧəror bekarde.

Ysətnə dynjoədə bə vyrə rosnijə marde čəzo čuron:

  • De gullə kyšte čəzo
  • Ehaštej
  • Syǧ ǧande
  • Marde injeksijə
  • Elektrikə səndəl
  • Sə obyrnije
  • Ǧazə cəšmə
  • De azoti tosnije

De Amnesty International məlumoti 2018 sorədə dynjoədə bo marde čəzo ym cəmon oko doə byəbin: ehašte (10 gylə kišvər), de gullə kyšte (6 gylə kišvər), marde injeksijə (4 gylə kišvər), sə obyrnije (javli Səudi Ərəbistanədə) ijən elektikə səndəl (javli AIŠ)[1].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Death sentences and executions 2018 - https://web.archive.org/web/20190417152049/https://amnesty.org.ru/img/page3.jpg