Bə mətni dəvarde

Martin Luter King

Сe Vikipediá

Martin Luter King (Martin Luther King; 15 janvar 1929 Atlanta — 4 aprel 1968 Memfis) — cy sijo amerikanon həxon mydofijə kardəkəs byə.

Sijon dəbyrcyne myborizə bardəše. Ce AIŠ Atlanta šəhərədə bə dynjo omə. 18 ijun 1953-inə sorədə kəxyvand byə. 2 gylə zoəš, 2 gylə kinəš hestyš be. 1954-inə sorədə ce baptiston kisədə pastor byə. 4 aprel 1968-inə sorədə əj kyštəšone.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]