Memarəti

Сe Vikipediá
Tač Mahal

Memarəti — ce odəmon binomoniku žygo ce žimoni kycbəkyc həmmə vyrədə de ružygari nyrəsəjon olyǧne koj ǧale. Kə ežəne, kəjbə-penčə peǧandej ijən bə soxtemoni dair kom ko hestebu, əvon həmmə bəcəvon kardəjon dairin. Hələ ǧədimə Roma memar həmən ce memarəti bino ənəjondə gyləjni, Viruvi žygo votedəbe: “Memarəti ce se gylə suni səpeje. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəjr) 3.Recinəti”. Ədəbijotonədə “Virtuvi segul” nomədə bə ym raj XV əsrdə Alberti gyləjyšən sunyš zijodəš kardyše. Ym sunən de məǧsəddairəti nomi memarətiədə čər bej.