Bə mətni dəvarde

Mongolfije nomədə byvon

Сe Vikipediá
Annonaj nomədə dijədə məxloǧi cəši vədə iminə pəremon (4 ujun 1783-nə sor)

Mongolfije nomədə byvon — 1783-nə sori ijunə mangi 4-də iminə bəžən de həvo zambonə bə osmon pepərən. Žozef Mikel Mongolfije ijən Žək Etjen Mongolfije nomədə byvon yštə žimon kardə Annanoj nomədə dijədə 10.5 gəz gyrdyliədə bə kusə dyləšon de gylvoniə ovyšon puryšon kardyšone. Iminə bəžən odəmon bə osmon pəremon cy ymružnəku ašmardə bedə. Həmonə pəremonədə həvo zambonə bə 450 gəz bylyndi rost bej zynəj. Sahatədə 10 ləzi vaxtədə 2 kilometri həvoədə ro še zynəjn. Həmə vərzyšon bəpešt Mongolfije nomədə byvon cy šəhəri mərəngoədə pepəremoni bə raj omən.19 1783-nə sori sentjabr mangədə ym pəremon cy odəmon cəši vədə sə gətedə. Əjo məxloǧe aradə jolə diplomat Benžamin Franklinən hestbe. Im pəremon Parisəbə de ovandi bə sə gynijej. By pəremoni vaxti cy zanbonəku bə elaškə mandə zambuli dylədə iglə suk,bili ijan gylə pəsyšon noəšonbe.