Musiǧi

Сe Vikipediá

Musiǧi – ce nəčiməsənəti tispirondə gyləjni. Kanə junanon bə musiǧi bənəj Xydo baxšə dijə kardəšone. Əvon ymi odəmon dyli bə čuš vardə bənəj gylə zu famedəbin. Junanon gylə nəǧylonədə ce Orfej handə recinə mahne Xydoon ijan odəmon cocəš kardə əvoni hədəjon haštə, ce təbiəti həžəmon kefi saz kardə. Žygo-žəgo hələ de ǧədimiku tosə ymružə ruži musigi bənəj gylə mečuzi bej, bə odəmon əhvoli xoši varde, cəvon dylədə jolə riz ogəte barədə həməkəson həkəmin, ym holi bəštə gi gətedən. Žəgonəj musigi bənəj gylə termini cy italjanon zyvoniku pegətəbe votedən.