Bə mətni dəvarde

Myv

Сe Vikipediá
Myv

Myv (lat. Anas platyrhynchos) — cy tolyšon ən vej pijə pərəndəj. Myvi barədə gəp žəjedə bəpe cy nijə gyləku čo, moə gyləku čo gəp byžəni.

Boci ki, cəvon poron arədə zəmon-osmon fərg heste. Cy nijə myvi sə, gyj penə hissə viriski doə kavu havze. Gyjədəš sipijə halǧə heste. Čyləndonəš, sinəš, janonyš tynd rəše, dumi žijədə sijo, luzıš rušinə boze (tənujə xoki rangədəj). Kəšə byni poron sipin. Dumi poron 1 ja 2 git bənə mujəxoli pepuštə čoje. Lyngonyš syn. Tykyš pane. Egətəčoje, cy zejtuni rangədəj. Kəšon dyrozi 50-52 sm bejdə. Nijə myv nojabr-dekabrdə 800-1250 ǧ, janvar-fevralədə 650-1300 ǧ omedə. Moə myvi umumi ranq xakije. Žinə tərəfyš tynd xakije. Tykiku bino biə nozykə tyndə rijə cəšon janiku dəvardedə bə gyj pešti tərəf šedə. Tykyš bənə nijə myvi tykije. Kəšon dyrozi 50 sm bedə. Moə myv nojabr-dekabrədə 710-1100 ǧ, janvar-fevralədə 520-1080 ǧ omedə. Myv yštə lonə cy ǧalinə dəlo, lejnon bynədə dutedə. Liskə vyronədən - ovi kənonədən lonə gətedə. Myvi lonə bəcəj gorə ovi kəno bedə ki, myv moǧnə sə nyštejədə moǧnon normal ovč kardero əvoni rəj-rəj tar kardedə. Lonə cy lejnə hyškə livonədə soxtedə, bəcəj dylə por dəvoštedə. Moə myv 10-12 gylə moǧnə nojdə. Balə bekardedə. İjulə mangi mijonədə balon yštən pəre zynedən. Myv de dastə pəredə. Jolə dastə 100-150 gyləj, gədə dastədə 8-15 gyləj myv bedə. Myv əsosən cy rəson uzvon, donon, čil, taxyl, boxlə, bodymčonə donə, ovi həšaraton hardedə. Cy myvi kok jaən zəif be decəj hardemoni angyle. Myv cy dynjo har kišvərədə heste. Kuc kardə (təroə) pərəndə be goryš bə dynjo har vyrə še zynedə.