Myv

Сe Vikipediá
Mıv

Mıv[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mıv (lat. Anas platyrhynchos)- Çı tolışon ən vey piyə pərəndəy. Mıvi barədə qəp jəyedə bəpe çe niyə qıləku co, moə qıləku co qəp bıjəni. Boçi ki, çəvon poron arədə zəmon-osmon fərq heste. Çı niyə mıvi sə, qıy penə hissə viriski doə kavu havze. Qıyədəş sipiyə halğə heste. Çılandonəş, sinəş, yanonış tınd rəşe, dumi jiyədə siyo, luzış ruşinə boze (tənuyə xoki ranqədəy). Kəşə bıni poron sipin. Dumi poron 1 ya 2 qit bənə muyəxoli pepuştə coye. Lınqonış sın. Tıkış pane. Eqətəcoye, çe zeytuni ranqədəy. Kəşon dırozi 50-52 sm beydə. Niyə mıv noyabr-dekabrdə 800-1250 ğ, yanvar-fevralədə 650-1300 ğ omedə. Moə mıvi umumi ranq xakiye. Jinə tərəfış tınd xakiye. Tıkiku bino biə nozıkə tındə riyə çəşon yaniku dəvardedə bə qıy peşti tərəf şedə. Tıkış bənə niyə mıvi tıkiye. Kəşon dırozi 50 sm bedə. Moə mıv noyabr-dekabrədə 710-1100 ğ, yanvar-fevralədə 520-1080 ğ omedə. Mıv ıştə lonə çe ğalinə dəlo, leynon bınədə dutedə. Liskə vıronədən - ovi kənonədən lonə qətedə. Mıvi lonə bəçəy qorə ovi kəno bedə ki, mıv moğnə sə nışteyədə moğnon normal ovc kardero əvoni rə-rə tar kardedə. Lonə çe leynə hışkə livonədə soxtedə, bəçəy dılə por dəvoştedə. Moə mıv 10-12 qılə moğnə noydə. Balə bekardedə. İyulə manqi miyonədə balon ıştən pəre zınedən. Mıv de dastə pəredə. Yolə dastə 100-150 qılə, qədə dastədə 8-15 qılə mıv bedə. Mıv əsosən çe rəson uzvon, donon, cil, taxıl, boxlə, bodımconə donə, ovi həşaraton hardedə. Çı mıvi kok yaən zəif be deçəy hardemoni anqıle. Mıv çe dınyo har kişvərədə heste. Kuç kardə (təroə) pərəndə be qorış bə dınyo har vırə şe zınedə.