Numunə:Məqalə

Сe Vikipediá
Məqalə

Ozobicon iyən Tolyši torixədə yola riz noə Tolyši xon Mir Mustafa Xon Tolyšyje. Mir Mustafa xon Tolyši xonəti (boni) Sijoəli xoni zoəje. Təvəllud barədə bəməku rostə məlumat ni."Əxbərnomə" handəbə pešt vote bəbe ki,Mir Mustafa Xon 1747 sorədə Lankonədə be dynjo omə. Mir Mustafa xoni (hakimijəti) vaxtədə Tolyši xanəti xəjləki jol bəbe.Mir Mustafa ištə pə sijosəti dəvom kardabe.Čəj pə Tolyši pojtaxt Ostoroku be Lankon(kuč)kardažbe. Yola ijen Qədə vižor Sijoəli xoni vaxtədə bə.

Majak ijən Lankoni qalə čəj vaxtədə dutə bən.Tolyša balon Sijoəli xoni (vəsaiti) hesobi Ironədə,Irogədə ijən Bombejədə (təhsil) səjdəbin. Mir Mustafa xon ištə pə ro dəvom kardabe.Ištə pə vaxtədə beə qošuni soj ve kardabe. Xonəti saroj bə dyjo kəno vardažbe.Esos strateži zəmin beə Tolyša xonəti gəte piə dy Ironi šahon čang kardabe. Mir Mustafa xoni hakimijəti vaxtədə se kərə Aqa Məhəmməd Šoh Gačar (1779-1797), se kərə Fətəli šoh (Bobo šoh) Gačari Tolyša xonəti hučum kardažbe. Əmo har dy gyla šohi hucumi Mir Mustafa xoni dasgirəti nəticədə dəboxtə be.

devamı...