Bə mətni dəvarde

Ovikižə

Сe Vikipediá
Ovikyžə

Ovikyžə (lat. Alčedo atthys) — yn pərəndə kuməjžə to, ǧədəri bəjsə dyžd bəbe.

Sinə poron tynd kavu, məxmərin. Xandədə kənonədə, kanalon səpə rast omej bedə. Vej de ovi pəredə. Ov byə vyronədə (xyl, ru, kanal, xandəx) ce lejnə, dəlo, byri səpe nyštedə. De dyǧǧəti bə ovi dyjə kardedə. Əjo yštə hardemoni - gədə kulmə, mely-məvušy vinde čəǧyn yštəni de tovi bə ov ekudə. Cəj bə ov dəše, yštə jemi gəte, ovo beše 1-2 sanijə dylədə - ləzədə bedə. Yn pərəndə zymyston ijən tovyston cəmə tərəfonədə bedə. Dumyš tikəj pane, intasi kyrte. Tykyš ǧədəri dyroze (bənə šori tyki). Sinə, luzy poronyš bə myxəki range. Kəši, pešty poron tynd kavun.