Bə mətni dəvarde

Pərviz Mušərrəf

Сe Vikipediá
Pərviz Mušərrəf

Pərviz Mušərrəf (11 avgust 1943) — cy Pakistoni 21-inə yolə nazir, 10-inə prezident bıə. Çe Hindistoni Nyu Delhi şəhərədə bə dınyo omə. 1947-inə sorədə əv dışdə xeyzoni bə Pakistoni Karaci şəhər kuç kardəşe. Əğılətiyədə Tırkiyədə jimon kardəşe. 2 kərə de Hindistoni canqədə iştirkış kardəşe. 7 oktyabr 1998-inə sorədə bəy qeneral doaşone. Əy çe Pakistoni zəmini ləşkəri komandan təyin kardəşone. 12 oktyabr 1999-inə sorədə inğilab kardəşe. De ım inğilabi əv Nəvaz Şərifi vəzifəku eğandəşe, ıştən çe Pakistoni yolə nazir bıə. Im vəzifədə det bə 23 noyabr 2002-inə sori mandə. 20 iyun 2001-18 avqust 2008-inə soronədə əv çe Pakistoni 10-inə prezident bıə. Əv hakimiyyətədə bə soronədə 3 kərə əy kışte piyəşone.